MENU

Slovenský les / Acrylic / For Sale!

Akryl na plátne v ráme zo štyroch druhov dreva / Acrylic on canvas in a frame of four types of wood / cca 270x270mm

Na predaj / For sale: 1250 kč / 50€  Write me / Napíš mi

En/ The painting “Slovak Forest” is a real image of the Slovak Forest. It is framed in a wooden frame made of four trees, as a symbol of the outrageous plundering of nature. But apparently we should not be afraid, there is still a lot to rob. Signed by politicians, foresters, hunters, conservationists and experts from the surrounding area. In fact by everyone, who understands nature more than the rest of us.
But I’m afraid they understand nothing. And that’s why I painted this memory of beautiful nature.

Shipping worldwide. Price don’t include shipping. One original piece. Signed on back

Sk/ Obraz “Slovenský les” je skutočným obrazom slovenského lesa. Je zarámovaný v drevenom ráme vyrobenom zo štyroch stromov, ako symbol nehorázneho drancovania prírody. Ale vraj sa nemáme báť, stále je čo rúbať. Podpísali sa politici, lesníci, poľovníci, ochranári aj odborníci z blízkeho okolia. Vlastne úplne každý, kto rozumie prírode viac, ako my ostatní.
Ja sa ale bojím, že nerozumejú ničomu a preto som namaľoval túto pamiatku.

Akrylová maľba na hrubom plátne v silnom drevenom ráme. Cena neobsahuje poštovné. Jeden originál. Podpísaný na rubovej strane.

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.